Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Trucktraining Twente V.O.F., statutair gevestigd te Denekamp, ingeschreven bij de KVK Oost-Nederland onder nummer: 65159479


Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van diensten en goederen aan klanten/opdrachtgevers van Trucktraining Twente.


Aanbieding
Offertes en prijsopgaven hebben algemeen een geldigheidsduur van 60 dagen en zijn geheel vrijblijvend.


Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat Trucktraining Twente een ondergetekende overeenkomst heeft ontvangen van de klant/leverancier.


Levering

Levering van diensten en goederen worden uitgevoerd volgens de getekende overeenkomst. Uitzonderingen hierop worden zo snel als mogelijk is, zowel mondeling als schriftelijk bekent gemaakt aan de klant/leverancier door Trucktraining Twente.

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

De opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met opdrachtgever is aangegaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledige gegevens voor de opdrachtnemer kenbaar behoren te zijn.

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief de CCV aanmelding voor de code 95

. Vermelde prijzen zijn inclusief administratie kosten. Indien een klant/leverancier een bestelling plaatst volgens de getekende overeenkomst waarbij de tijd van uitvoering diensten/goederen korter is dan 15 werkdagen na ondertekening zal de klant/leverancier direct het volledige bedrag volgens overeenkomst voldoen.

Alle prijzen in euro’s exclusief BTW.


Betalingscondities

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn er de volgende betalingscondities van kracht:
• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enige aftrek.
• Indien op de dertigste dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de klant vanaf die dag 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag,  

    tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd.
• Bij overschrijding van de betalingstermijn houdt Trucktraining Twente zich het recht voor eventuele versterkte kortingen in te trekken en de vervallen korting automatisch te

    factureren.
• Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant verplicht alle

    buitenrechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant te vergoeden

    buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €100,-.

Overmacht

Bij overmacht worden onze diensten, goederen en andere verplichtingen opgeschort, tot het moment waarop wij weer redelijkerwijs in staat worden geacht aan onze leveringsverplichtingen te kunnen voldoen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de opdrachtnemer geen invloed  uitoefenen, door waardoor opdrachtnemer niet instaat is de verplichtingen na te komen.  Omstandigheden die als overmacht aangemerkt kunnen worden, zijn o.a. bedrijfs- en, verkeer, en/of transportstoringen, werkstakingen, onvoorziene technische complicaties, ziekte enzovoort.
Redelijkerwijs zal Trucktraining Twente er zorg voordragen om deze overmacht zoveel als in ons vermogen ligt de dienst door andere onder dezelfde condities uit te laten voeren.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht op te schorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder de verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.

Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen,  en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeeltezelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelteapart te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 
Beëindiging, wijziging en annuleringsregeling

De Klant/leverancier heeft het recht om uiterlijk 21 werkdagen voor aanvang van de dienst te annuleren. 

Kosten annulering per cursist :

Tot 3 weken voor aanvang : kosteloos

Tot 1 week voor aanvang : € 70,00 p.p.

Binnen 1 week voor aanvang : gehele cursusbedrag

Deze annuleringsregeling is van toepassing tenzij de dienst naar een nader te bepalen datum verplaatst wordt zal er een bedrag voor wijziging in rekening worden gebracht van      € 95,00.

Een tussentijdse, in overleg tussen partijen tot stand gekomen, wijzigingen van de opdracht zal worden aangemerkt als een nieuwe opdracht, met betrekking waartoe partijen een nieuwe overeenkomst zullen aangaan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opleidingen in overleg en op redelijke wijze te annuleren en/of te verplaatsen naar een andere datum of data respectievelijk plaats. De opdrachtnemer zal de cursisten hiervan op de hoogte stellen. Indien de opdrachtnemer aan een cursist een andere datum of data respectievelijk plaats voor de door hem te volgen cursus voorstelt dan oorspronkelijk door haar geoffreerd of overeengekomen is de opdrachtgever gerechtigd zijn opdracht te annuleren , zonder dat hij enig bedrag aan cursusgeld zal voldoen.

Indien één of meer overeengekomen of geplande cursusdagen of cursussen na aanvang van de cursus geen doorgang kunnen vinden als gevolg van overmacht zal alsdan (een) vervangende datum of data respectievelijk plaats vastgesteld worden zonder dat dat de opdrachtnemer een vergoeding schuldig is. Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangspunt is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Bij voortijdige beëindiging van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien de overdracht van werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze kosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding.

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schoren of de opdracht te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt

- Na het sluiten van de opdracht de opdrachtnemer ter kennis is gekomen  omstandigheden goede grond te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.    

- In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen , is de opschorting slechts toegelaten voor zover de 

  tekortkoming haar rechtvaardigt.

Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de opdracht opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Klachten

Klachten dienen direct, dan wel op de dag van gebeurtenis, gemeld te worden via de website onder formulieren/ rapport ter verbetering te worden gemeld aan opdrachtnemer.

https://www.trucktrainingtwente.nl/rapport-ter-ver...

De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,  zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.


Fraude
• Het is verboden informatie- en dataproducten en diensten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke

    toestemming van Trucktraining Twente.
• In boven genoemde situaties volgt een schade- en boeteclaim van tenminste €5400,- per gebeurtenis.


Aansprakelijkheid

Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die de opdrachtgever/cursist oploopt tijdens uitvoering van de cursus. Opdrachtgever of cursist vrijwaren  opdrachtnemer en de door ingeschakelde personen tegen alle aanspraken welke met de uitvoering van de opdracht samenhangen.,

De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer jegens opdrachtgever of cursist is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom respectievelijk het geldende cursusgeld.

In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever(op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor het niet verstrekken van subsidiegelden. 


Geheimhouding algemene voorwaarden

Beide partijen zij verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de bevoegde rechter erkende of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdracht op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.


Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Trucktraining Twente zijn bevestigd. Indien Trucktraining Twente schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden,  blijven onze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

Toepasselijk recht/geschillen

Alle met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Het Nederlandse recht is van toepassing op al onze overeenkomsten.

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

 
 
 
 
 
 

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Chauffeursdag

  Denekamp

  21-04-2018

  Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs E-Learning

  Denekamp

  21-04-2018

  Basisveiligheid VCA

  Denekamp

  28-04-2018

  Lading Zekeren

  Denekamp

  05-05-2018