Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden van Trucktraining Twente V.O.F., statutair gevestigd te Denekamp, ingeschreven bij de KVK Oost-Nederland onder nummer: 65159479

Algemeen

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop en levering van diensten en goederen aan klanten/opdrachtgevers van Trucktraining Twente.

Aanbieding

Offertes en prijsopgaven hebben algemeen een geldigheidsduur van 60 dagen en zijn geheel vrijblijvend.

Het aangaan van overeenkomsten

Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat Trucktraining Twente, opdrachtnemer, een ondertekende overeenkomst heeft ontvangen van de klant/leverancier, opdrachtgever.

Levering

Levering van diensten en goederen worden uitgevoerd volgens de getekende overeenkomst. Uitzonderingen hierop worden zo snel als mogelijk is, zowel mondeling als schriftelijk bekend gemaakt aan de klant/leverancier door Trucktraining Twente.

Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen.

De opdrachtnemer heeft het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever is aangegaan.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

Prijzen

Al onze prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief, en exclusief de CCV aanmelding voor de code 95. Vermelde prijzen zijn inclusief administratiekosten. Indien een klant/leverancier een bestelling plaatst volgens de getekende overeenkomst waarbij de tijd van uitvoering diensten/goederen korter is dan 15 werkdagen na ondertekening zal de klant/leverancier direct het volledige bedrag volgens overeenkomst dienen te voldoen.

Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden de tarieven gehanteerd zoals genoemd in de offerte.

Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijke mededeling, per1 januari van ieder kalenderjaar het in de offerte overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

Opdrachtnemer is in geval van prijsstijging, buiten de inflatie, gerechtigd de prijzen te verhogen. De opdrachtgever is gerechtigd de opdracht te ontbinden indien de verhoging jaarlijks meer dan 10% bedraagt. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van het tarief voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Opdrachtnemer zal de opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief op grond van lid 4.3 schriftelijk kenbaar maken. Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Indien opdrachtgever de door opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst te aanvaarden, is opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de opdracht schriftelijk op te zeggen, dan wel de opdracht te annuleren, per de in de kennisgeving van opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Subsidies

Trucktraining Twente is nimmer aansprakelijk voor niet ontvangen subsidievergoedingen. Aanpassingen in subsidiebedragen worden doorberekend in de prijsafspraak.

Betalingscondities

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn er de volgende betalingscondities van kracht:

De betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien op de dertigste dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, is de klant vanaf die dag 1% per maand, of gedeelte daarvan, verschuldigd over het onbetaalde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk laatste geval de wettelijke rente is verschuldigd.

Bij overschrijding van de betalingstermijn behoudt Trucktraining Twente zich het recht voor eventuele verstrekte kortingen in te trekken en de vervallen korting automatisch te factureren.

Indien de klant ook na het verstrijken van een per brief gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en de rente niet heeft betaald, is de klant verplicht alle buitenrechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand en advies, te vergoeden. De door de klant te vergoeden buitenrechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van €100,-.

Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, door waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.

Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

Beëindiging en wijziging

De klant/leverancier heeft het recht om uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang, de dienst te annuleren. Binnen 15 werkdagen wordt het volledige bedrag voor uitvoering van de dienst gefactureerd, tenzij de dienst naar een nader te bepalen datum verplaatst wordt zal er en een bedrag voor wijziging, in rekening worden gebracht van €95,-.

Een tussentijdse, in overleg tussen partijen tot stand gekomen, wijziging van de opdracht zal worden aangemerkt als een nieuwe opdracht, met betrekking waartoe partijen een nieuwe overeenkomst zullen aangaan onder gelijktijdige beëindiging van de bestaande opdracht.

De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om opleidingen in overleg en op redelijke wijze te annuleren en/of verplaatsen naar een andere datum of data respectievelijk plaats. Opdrachtnemer zal de betreffende cursisten hiervan op de hoogte stellen. Indien opdrachtnemer aan een cursist een andere datum of data respectievelijk plaats voor de door hem te volgen cursus voorstelt dan oorspronkelijk door haar geoffreerd of overeengekomen, is de opdrachtgever gerechtigd zijn opdracht te annuleren, zonder dat hij enig bedrag aan cursusgeld zal voldoen.

Indien één of meer overeengekomen of geplande cursusdagen of cursusuren na aanvang van de cursus geen doorgang kunnen vinden als gevolg van overmacht zal alsdan (een) vervangende datum of data respectievelijk plaats vastgesteld worden zonder dat opdrachtnemer een vergoeding schuldig is.

Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie van het geoffreerde werk, waarbij de tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratie het uitgangsbedrag is. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

Bij voortijdige beëindiging door de opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de opdracht te ontbinden, indien:

- opdrachtgever de verplichtingen uit de opdracht niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de opdracht opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is deopschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

Voorts is opdrachtnemer bevoegd de opdracht te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de opdracht in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Indien de opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en opdracht.

Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Klachten

Klachten dienen direct na de cursus, dan wel op de dag van gebeurtenis, schriftelijk te worden gemeld aan Trucktraining Twente. Hiervoor kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van het formulier "Rapport ter Verbetering" . Dit rapport is te vinden op onze website onder www.trucktrainingtwente.nl/rapport-ter-verbetering.html. Na ontvangst van het formulier zal Trucktraining Twente de klacht binnen 5 werkdagen in behandeling nemen. Trucktraining Twente streeft ernaar de klacht uiterlijk na 1 maand  afgehandeld te hebben.

Fraude

Het is verboden informatie- en dataproducten en diensten te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trucktraining Twente.

In boven genoemde situaties volgt een schade- en boeteclaim van tenminste €5400,- per gebeurtenis.

Aansprakelijkheid

Voor elke door opdrachtnemer aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die opdrachtgever/cursist oploopt tijdens uitvoering van de cursus. Opdrachtgever of cursist vrijwaren opdrachtnemer en de door haar ingeschakelde personen tegen alle aanspraken welke met uitvoering van de opdracht samenhangen.

De aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever of cursist is beperkt tot de overeengekomen opdrachtsom respectievelijk het geldende cursusgeld.

In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

Opdrachtgever kan beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht indien deze binnen drie maanden na afronding van de opdracht door opdrachtgever schriftelijk is kenbaar gemaakt.

Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor niet verstrekte subsidiegelden.

Geheimhouding Algemene Voorwaarden

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun opdracht van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de opdrachtop grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Afwijkende voorwaarden

Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk door Trucktraining Twente zijn bevestigd. Indien Trucktraining Twente schriftelijk akkoord is gegaan met de toepassing van afwijkende voorwaarden, blijven onze voorwaarden, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, voor het overige van kracht.

Toepasselijk recht/geschillen

Alle met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling en, voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

Privacy statement:

Onze privacy statement kunt u terugvinden op de website onder formulieren.

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

 
 
 
 
 
 

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Rijoptimalisatie theorie

  Denekamp

  21-06-2024

  VCA - VOL

  Denekamp

  22-06-2024

  VCA Basis

  Denekamp

  22-06-2024

  Communicatieve vaardigheden voor chauffeurs E-learning

  Denekamp

  28-06-2024