Uitzonderingen code 95. Hier vind u alle uitzonderingen voor de code95-verplichting

Uitgezonderd van code 95-verplichtingen zijn:
A. Bestuurders van voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45km per uur.
B. Bestuurders van voertuigen die in gebruik bij of onder controle zijn van de strijdkrachten, deburgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor de handhaving van deopenbare orde.
C. Bestuurders van voertuigen die op de weg worden getest in verband met technischeverbeteringen, reparatie of onderhoud, en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in hetverkeer zijn gebracht.
– Hierbij moet worden gedacht aan de bestuurder die een voertuig uitsluitend op lokaal niveaubestuurt voor het uitvoeren en controleren van reparaties aan of voor demonstreren van datvoertuig, voor zover met dat voertuig geen andere personen of goederen worden vervoerd danvoor het uitvoeren en controleren van een reparatie of voor een demonstratie nodig zijn.
D. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezetvoor reddingsoperaties.
E. Voertuigen die worden gebruikt tijdens autorijlessen met het oog op het behalen van eenrijbewijs of het in artikel 6 en artikel 8, eerste lid, van de richtlijn vakbekwaamheid bestuurdersbedoelde getuigschrift.Dit onderdeel heeft betrekking op bestuurders die als leerling een voertuig besturen onder toezichtvan een bevoegd toezichthouder gedurende de periode dat zij zijn ingeschreven bij een instellingdie een opleiding verzorgt gericht op het behalen van zowel het rijbewijs als het examenbasiskwalificatie.
F. Bestuurders van voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel vervoer van personen ofgoederen voor privédoeleinden.
G. Voertuigen die materieel of uitrusting vervoeren die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft,mits het rijden met het voertuig niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.De ILT gebruikt de ‘12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden niet de voornaamsteactiviteit is. Om dit ook tijdens wegcontroles aan te kunnen tonen dient het bedrijf en de chauffeureen deugdelijke registratie bij te houden van de rijtijden. Deze registratie is ‘vormvrij’. Dat wilzeggen dat het bedrijf zelf mag bepalen of dit op papier of in de computer wordt bijgehouden ofdat hiervoor een tachograaf wordt gebruikt. Wel is aan te bevelen dat bij de handmatige registratievan de 12 rijuren per week een tabel met in ieder geval de volgende informatie wordt ingevuld:datum, naam chauffeur, begin km stand, eind km stand, beginrijtijd, eindrijtijd en paraafchauffeur.Of sprake is van vervoer van materiaal of uitrusting t.b.v. de uitvoering van werkzaamheden zal deILT tijdens wegcontroles van geval tot geval beoordelen.Deze uitzondering geldt ook voor bestuurders van tenminste 21 jaar die binnen een straal van 50
km voertuigen besturen die:
1. worden gebruikt voor het vervoer van producten van landbouwbedrijven van de teeltplaats naarde veiling;
2. worden gebruikt voor het ophalen van melk op boerderijen en het terugbrengen van melkbussenof zuivelproducten voor de veevoeding naar de boerderijen;
3. in de kleinhandel worden gebezigd voor het ambulant uitoefenen van die kleinhandel;
4. worden gebezigd als rijdende bibliotheek, rijdend bureau, rijdende instructieruimte, rijdendekantine, rijdende medische dienst, rijdende spaarbank, rijdende tandverzorgingsdienst of rijdendetentoonstellingsruimte;
5. worden gebruikt voor het vervoer van circus- of kermismateriaal.Voorts is deze uitzondering van toepassing op bestuurders die voertuigen besturen:
1. die door landbouw-, tuinbouw, bosbouw, of visserijbedrijven t.b.v. goederenvervoer wordengebruikt voor ritten binnen een straal van 50 km. van de gebruikelijke standplaats van hetvoertuig, met inbegrip van het grondgebied van gemeenten waarvan de kern binnen deze straal isgelegen;
2. voor het vervoer van levende dieren van de boerderijen naar de plaatselijke markten enomgekeerd, of van de markten naar de plaatselijke slachthuizen;
3. voor gebruik als winkel op plaatselijke markten, voor de verkoop aan huis, voor ambulantewerkzaamheden van banken, wisselkantoren of spaarbanken, voor de eredienst, voor het uitlenenvan boeken, beeld- of geluiddragers, voor culturele manifestaties of voor tentoonstellingen enspeciaal voor dergelijk gebruik uitgerust.

Wat bieden wij

Onze diensten op een rij

 
 
 
 
 
 

Onze klanten

Deze ondernemingen gingen u voor

 • Aankomende cursussen:

  Lading Zekeren e-learning

  Denekamp

  24-01-2020

  Heftruck e-learning

  Enschede

  01-02-2020

  Heftruck e-learning

  Enschede

  01-02-2020

  VCA - VOL

  Oldenzaal

  04-02-2020

  VCA Basis

  Oldenzaal

  04-02-2020